Kursöversikt

Läkarprogrammet Examensarbetet Handledare

Länk till studenternas sida om examensarbetet

Course guidance on the use of generative AI

 

Bilder utbildning 005-1.jpg

I utbildningsplanen för läkarprogrammet ingår ett självständigt examensarbete på 30 hp inom huvudområdet medicin. Examensarbetet är en kurs på avancerad nivå schemalagd till termin 10 som utgör en central komponent i läkarstudenternas vetenskapliga och professionella utveckling. Det vetenskapliga projektarbetet, som utgör huvuddelen av kursen, kan påbörjas när som helst under läkarutbildningen. Som handledare har du en betydelsefull roll i att stödja studenterna under detta projektarbete.

Kursens mål och upplägg

Syftet med examensarbetet är att ge studenten erfarenheter inom forskning och vetenskap, låta studenten tillämpa och fördjupa tidigare och nya kunskaper och färdigheter samt ge studenten möjlighet att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till framtagna resultat inom medicinsk forskning och utveckling. Kursen ska ge kunskap om hur ett vetenskapligt arbete planeras, genomförs och redovisas, både skriftigt och muntligt. Fullständiga lärandemål finns i kursplanen. Undervisningen består av tre moment:

• en introduktionsdel
  3–4 temadagar under ca en vecka som avslutas med ett obligatoriskt projektplaneseminarium där studentens projektplan granskas och diskuteras/analyseras. Löpande under hela kursen finns också möjlighet för studenten att delta i statistiska workshops.
• genomförandet av ett eget vetenskapligt projektarbete
• en avslutande del med auskultation vid disputation, posterpresentation, opponering samt muntlig och skriftlig redovisning

Examensarbetet är en kurs schemalagd till termin 10 på läkarprogrammet men projektarbetet kan påbörjas när som helst under utbildningen. För antagning till kursen krävs godkända kurser från och med termin 1 till och med 6 samt genomförda kurser från och med termin 7 till och med termin 9. 

Kursplanen

I kursplanen beskrivs förkunskapskrav, lärandemål, innehåll samt former för undervisning och bedömning, länk till aktuell kursplan LÄA110 

Vilka är kraven för att bli handledare?

Huvudhandledaren måste vara disputerad och ska vara anställd vid Göteborgs universitet (GU) eller inom Västra Götalandsregionen (VGR). Om det vetenskapliga projektarbetet utförs på annat lärosäte ska det, förutom en handledare på den plats där projekten bedrivs, även alltid finnas en handledare som är anställd vid GU eller VGR. Tillsammans med studenten väljer handledaren ut ämnesområde och omfattning av projektet. Planeringen av examensarbetet och tidsplan sker i samråd med studenten. Det är viktigt att handledaren och student gör en rimlig avgränsning av projektet så att projektarbetet  och alla examinationsmoment, inkl. den skriftliga rapporten, ryms inom den avsatta tiden på 20 veckor. Handledarens insats beräknas ta två timmar per vecka under hela examensarbetet. 

Vilka typer av projekt är lämpliga?

Det vetenskapliga projektarbetet som utgör examensarbetets kärna ska innehålla en medicinskt relevant frågeställning och är tänkt att vara en inkörsport till fortsatt forskning och utvecklingsarbete. Projektarbetet kan vara kliniskt, experimentellt, epidemiologiskt, folkhälsovetenskapligt inom ramen för global hälsa, utgöras av registerstudier, intervju- och enkätstudier eller bestå av en analytisk systematisk litteraturöversikt. Kliniska läkemedelsprövningar och fallbeskrivningar godkänns ej som examensarbeten.

Var kan projektet utföras?

Projektarbetet kan genomföras inom GU/VGR, eller vid annat lärosäte med motsvarande status, men även vid sjukhus, vårdcentral, företag, organisation eller Non-Governmental Organization (NGO) i Sverige eller utomlands.

Projektarbete utomlands

Vid projektarbete utomlands bestämmer studenten och handledaren vistelsens längd (minst 4 veckor utomlands rekommenderas av stipendieskäl). För de studenter som ska göra sina projekt utomlands i låg- eller medelinkomstländer rekommenderas en fördjupning i Global  Hälsa/Global Health (3,5 veckor) som en påbyggnadsdel före utresa. I dokumenten nedan har vi samlat viktig information gällande att göra projekt utomlands:

Letter to potential supervisors abroad

S 05 Information to supervisors abroad.pdf

S 01 General information for supervisors Degree Project _210621.pdf

Syllabus LÄA110 Degree Project, 30 Credits as of spring semester 2024 (1) (1).pdf

Projektdatabasen

I projektdatabasen kan du som handledare annonsera dina projektförslag så att de blir tillgängliga och sökbara för studenterna. Studenten har sedan möjlighet att välja ut intressanta projekt från projektdatabasen och ta kontakt med de aktuella handledarna för att diskutera och eventuellt påbörja ett specifikt projektarbete.

Inloggning i projektdatabasen

  • Om du har ett x-konto vid Sahlgrenska akademin, använd detta för att logga in. Det är samma konto som du använder vid inloggning på Medarbetarportalen
  • Om du inte har ett x-konto, vänligen kontakta kursadministrationen på examensarbetet.lakare@gu.se 
  • Använd webbläsare: Edge, Safari eller Chrome

Annonsera projektförslag

  • Om ditt namn finns i databasen efter inloggning, klicka på ”+” för att lägga till projektförslaget.
  • Om ditt namn inte finns i databasen efter inloggning, klicka på ”+”-tecknet, skriv in ditt namn och kontaktuppgifter. Klicka sedan på ”+” igen för att lägga till ditt projektförslag.

Projektdatabas
Lathund Projektdatabas

Etikprövning av projektarbeten

De flesta examensarbeten som berör människa ska ha prövats och godkänts av Etikprövningsmyndigheten (EPM). Alla djurförsök ska ha granskats och godkänts av en djurförsöksetisk nämnd. Det är du som handledare som ansvarar för att ett godkännande från EPM eller djurförsöksetiska nämnden finns på plats när examensarbetet påbörjas. 

Information etik

För utländska projekt är det viktigt att känna till lokala föreskrifter och regelverk. Etikprövningstillstånd är ofta en mycket tidskrävande process i låg- och medelinkomstländer 
och denna process måste därför påbörjas av handledaren i god tid före start av projektarbetet

Projekt som inte bedöms kräva godkännande av Etikprövningsmyndigheten
Om du som handledare anser att ett godkännande från EPM INTE behövs måste studenten skicka projektplanen till kursledningen för bedömning i god tid före kursstart 
(examensarbetet.lakare@gu.se). Kursledningen bedömer behov av godkännande från EPM tillsammans med ett för institutionen för medicin internt etiskt råd. Om institutionens etiska råd gör bedömningen att ett godkännande från EPM krävs kan inte studenten påbörja sitt examensarbete innan detta är på plats.

Studenters åtkomst till journaluppgifter

I de fall studenten behöver läsa journaler och få tillgång till data från dessa för att kunna genomföra sitt projektarbete så måste studenten ha tillstånd för detta från verksamhetschef på avdelningen. Denna så kallade uppdragstilldelning ska undertecknas av berörd verksamhetschef. Detta gäller oavsett vad det står i godkännandet från EPM. 

Uppdragstilldelningsblankett

Kontrakt mellan handledare och student

Kontraktet bekräftar att huvudhandledare inom GU/VGR och student är överens om hur, när och var examensarbete ska genomföras och presenteras. I kontraktet intygar också du som handledare att det finns godkänt etiktillstånd (om sådant behövs) för det arbete som studenten ska utföra. Länk till webbformuläret där kontrakt mellan handledare och student genereras finns på examensarbetets kurssida på Studentportalen. Kontraktet ska vara signerat senast två veckor efter kursstart och det är studenten som ansvarar för att detta sker.

Webformulär (kontrakt) 

Kontrakt med utländsk handledare

Vid utländska projekt ska även ett särskilt kontrakt ”Agreement” fyllas i och skrivas under av den utländska handledaren, svenska handledaren och studenten själv. För en effektiv hantering av handledarersättning till den utländska handledaren är det ytterst viktigt att den ekonomiska informationen fylls i korrekt. 

Agreement

Viktigt att tänka på:

  • samtliga handledare (svensk och utländsk) och studenten ska skriva på i samma dokument
  • datumen som ska fyllas i är de veckor studenten är iväg, dvs studieveckor. Viktigt att dessa stämmer när studenten lämnar in agreement samt laddar upp det i Mobility online.

Ifyllt Kontrakt och Agreement skickas till: Examensarbetets kursadministration, Göteborgs universitet, Box 400, 405 30 Göteborg alternativt lämnas i brevlådan utanför dörren till 
Medicinaregatan 3.

Handledarersättning

Viss ersättning utgår till handledare för projekt på examensarbetet som studenten slutför under er handledning.

Riktlinjer handledarersättning

Obligatoriska moment

För godkänt betyg på kursen krävs: 

• godkänd projektplan 
• godkänt projektplaneseminarium 
• utfört vetenskapligt projektarbete motsvarande sammanlagt 20 veckors heltidsstudier 
• auskultation och skriftlig reflektion av disputation
• muntlig presentation av projektet
• opponering av annan students examensarbete
• posterpresentation av projektet vid examensarbetets gemensamma posterseminarium
• skriftlig individuell vetenskaplig rapport av examensarbetet 
När samtliga obligatoriska moment genomförts och godkänts registreras godkänd kurs 30 hp i Ladok

Projektplaneseminarium och Projektplan

Projektplanen, som får vara max två A4-sidor lång, ska innehålla en kort beskrivning av bakgrunden till projektet, syfte, vetenskaplig frågeställning, material/metod, översiktlig 
tidsplan för genomförandet samt redogörelse för etiska ställningstaganden och eventuellareferenser.  Studenten förväntas presentera sin projektplan i samband med ett projektplaneseminarium som sker tidigt under kursen och en preliminär projektplan behöver därför vara klar vid kursstart.

Mall projektplan

Instruktioner projektplaneseminarium

Muntlig presentation och opponering

När student och handledare anser att det planerade projektarbetet är genomfört och av god kvalitet ska studenten presentera arbetet muntligt. Den muntliga presentationen ska utföras som ett seminarium på den institution/klinik där projektarbetet har genomförts senast 7 dagar innan deadline för inlämning av den skriftliga rapporten. Ofta, men inte alltid, närvarar en eller max två kurskamrater på seminariet med uppgift att opponera på den muntliga presentationen.

Handledare och student beslutar gemensamt om språk för muntlig presentation och opponering. Handledare eller den externa examinatorn leder seminariet och fungera därmed som ordförande/moderator för seminariet. Den totala tiden för seminariet ska inte vara längre än 50 minuter och tiden bör fördelas så att 20–30 min ägnas åt presentation av arbetet, 10 min till opponering av kurskamrat och ca 10 min kan disponeras av externa examinatorn. Intyg om genomförd muntlig presentation signeras av extern examinator och handledaren efter den muntliga presentationen av projektarbetet. Studenten måste därefter senast 7 dagar innan deadline för inlämnandet av den skriftliga rapporten lämna in det undertecknade intyget till kursadministrationen via Canvas.

Inför den muntliga presentationen ska handledaren för projektarbetet utse en extern examinator som ska närvara vid seminariet och som har till uppgift att bedöma både den muntliga presentationen och eventuell opposition som görs av kurskamrat. Den externa examinatorn ska vara lägst docent och anställd inom GU/VGR. Aktivt samarbete mellan handledare och extern examinator är inte något hinder men den externa examinatorn får inte vara samma person som handledaren och hen får heller inte vara släkt med studenten. Ingen ekonomisk ersättning utgår till den externa examinatorn. Ett utkast av det skriftliga vetenskapliga arbetet skickas till den externa examinatorn senast 5 arbetsdagar innan den muntliga presentationen.

Handledaren ansvarar för att tillhandahålla följande tre dokument till den externa examinatorn:
1. ”Information till extern examinator av muntlig presentation och opponering” 
2. ”Granskningsmall för muntlig presentation
3. ”Granskningsmall för opponering

Studenterna ansvarar för att ta med sig intygen som ska skrivas på av examinatorn efter genomförd presentation och opponering.

Intyg muntlig examination
Intyg opponering

Posterpresentation

I slutet av terminen presenterar studenten sitt projektarbete i form av en poster på ett gemensamt posterseminarium med mingel. Vid detta posterseminarium är hela kursen närvarande och alla som är intresserade är välkomna. I samband med detta håller även kursledningen ett särskilt möte med er som varit handledare under kursen. Posterseminariet avslutas med att några intressanta och väl utformade postrar erhåller ett pris för bästa poster.

Instruktioner för poster och posterseminariet

Skriftlig rapport

Examensarbetet ska utmynna i en skriftlig rapport av det vetenskapliga projektarbetet. Det rekommenderas att rapporten skrivs på engelska eftersom examensarbetet på Läkarprogrammet utförs inom internationella forskningsområden där vetenskaplig kommunikation sker på engelska men rapporter på svenska godkänns också. Rapporten ska alltid inkludera ett engelskt abstrakt samt en populärvetenskaplig sammanfattning på svenska (inklusive svensk populärvetenskaplig titel).. Rapporten lämnas in elektroniskt via Canvas och plagiatgranskning sker automatisk via Urkund/Ouriginal. Det är viktigt att student/handledare INTE analyserar rapporten i Urkund/Ouriginal innan den lämnas in via Canvas. Därefter granskas och bedöms rapportenav en extern examinator med ämneskompetens samt kursledarna. Slutligen godkänns den av kursexaminatorerna. Rapporten arkiveras endast elektroniskt.

Instruktioner för skriftlig rapport

Checklista för skriftlig rapport

Granskningsmall vetenskaplig rapport

Granskningsmall vetenskaplig rapport - systematiska översikter

Granskningsmall vetenskaplig rapport - kvalitativ studie

Kontakt

Kursledningen: kursledning.LAA110exarbetet@medicin.gu.se

Kursansvarig: Sofia Movérare Skrtic
Biträdande kursansvarig: Per-Anders Jansson
Kursledare: Kristina Eriksson, Roger Olofsson Bagge, Delér Shakely och Zacharias Mandalenakis

Kursadministrationen: examensarbetet.lakare@gu.se 

Christel Olsson, telefon: 031-786 3253
Jenny Hanselius, telefon: 031-786 5106

 

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum